fbpx

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS

Priimtos pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas

 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
 1. MB „Galius pro“, įmonės kodas 305649561, PVM mokėtojo kodas, buveinės ir korespondencijos adresas Pavasario g. 16, Domeikava, LT-54351 Kauno r., kontaktai: el. p. galiuskatilai@gmail.com. Toliau asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Bendrovė“.
 2. Galius.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu galius.lt.
 3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.
 4. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Galius.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).
 5. Socialinės paskyros – tai Galius.lt paskyros Facebook, Twitter ar kt. socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Galius.lt ir joje teikiamas prekes/ paslaugas.
 6. Prekės – visos Galius.lt Pirkėjui teikiamos prekės (gaminiai).
 7. Paslaugos – visos Galius.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos.
 8. Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis Galius.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.
 9. Užsakymas – Pirkėjo pasirinktų Prekių/ Paslaugų ir sąlygų patvirtinimas Paskyroje.
 10. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
 11. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 12. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Galius.lt.
 13. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.
 14. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti Pirkėjams Prekes/ Paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Galius.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis Galius.lt siūlomomis Paslaugomis.
 2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Galius.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 3. Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika, kai užpildydami registracijos formą, pateikdami pranešimą dėl informacijos pateikimo ar užsakymo formą pažymi, kad sutinka su Pirkimo taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Politika.
 4. Privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Bendrovės internetiniame puslapyje Galius.lt, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.
 5. Bendrovė renka Pirkėjo Asmens duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovės prekybos vietą, prisiregistravęs prie Bendrovės internetinio puslapio Galius.lt ar naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu (neprisiregistravus).
 6. Pirkėjas gali atlikti pirkimo Galius.lt veiksmus prisiregistravęs prie Galius.lt, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.
 7. Asmenys, norintys registruotis Galius.lt, privalo pateikti šiuos privalomus rekvizitus: (i) Vardas; (ii) Pavardė; (iii) El. paštas; (iv) Tel. Nr. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjui suteikiamas Vartotojo ID. Pirkėjas gali bet kuriuo metu koreguoti ir (ar) pildyti Asmens duomenis Paskyroje.
 8. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Galius.lt elektroninio pašto adresu galiuskatilai@gmail.com dėl Paskyros panaikinimo.
 9. Pirkėjui pateikti asmens kodą Galius.lt iš Pirkėjo reikalauja tik Pirkėjui išsimokėtinai užsakant Galius.lt Prekes/ Paslaugas ir tik tokiam tikslui, jog duomenys būtų perduoti lizingo bendrovei (bankui).
 10. Bendrovės internetiniame puslapyje Galius.lt gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Bendrovės partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Pirkėjai patenka, rinkdamiesi nuorodos internetiniame puslapyje Galius.lt, turi savo privatumo politikas ir Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Pirkėjams susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo Asmeninius duomenis.
 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA
 1. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Galius.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai Galius.lt suteikia Pirkėjui teisę registruojantis Galius.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Galius.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
 2. Jeigu Pirkėjas po Prekių/ Paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad šių Privatumo taisyklių 3 dalies 1 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios Galius.lt ir Paskyros lange turi nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Naujienų prenumerata“. Be kita ko, visais atvejais Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu galiuskatilai@gmail.com ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir (ar) trumpųjų SMS žinučių.
 3. Bendrovė patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Galius.lt teikiamas Prekes/ Paslaugas. Bendrovė taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.
 4. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.
 5. Asmens duomenys, susiję su elektronine prekyba, saugomi 2 (dvejus) metus nuo Asmens paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos arba Asmens paskutinio pirkimo Svetainėje dienos.
 6. Asmenų, pateikusių Svetainėje nurodytos formos užklausą specialioje pokalbių (angl. Chat) programoje duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo paskutinio Asmens atlikto veiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ar kita), ar pateikdamas užklausą Facebook chat programos būdu, Vartotojas, pateikdamas savo Asmeninius duomenis minėtose programose, laikomas savanoriškai sutikęs tokius duomenis atskleisti dėl Bendrovės siūlomų paslaugų įsigijimo. Tokiu atveju Bendrovė traktuoja, jog Vartotojas, savanoriškai atskleisdmaas Asmens duomenis sutinka, kad Bendrovė juos rinktų ir saugotų kaip aprašyta šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
 7. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
  1. 1. Jeigu yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
  2. 2. Bendrovės partnerius, teikiančius gaminių pagaminimo, transportavimo, tiekimo, distribucijos arba kitas, su Pirkėjo užsakytų Prekių/ Paslaugų tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas;
  3. 3. Bendrovė taip pat gali perduoti Pirkėjo Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Bendrovės vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą;
  4. 4. Visais kitais atvejais, Pirkėjo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Bendrovė gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus.
 8. Nepaisant to, kad Bendrovė deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Bendrovė negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei parduotuvei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Pirkėjo rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Bendrovė taiko itin griežtas Pirkėjo Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.
 9. Bendrovė tai pat naudoja Pirkėjų, įsigijusių Prekes/ Paslaugas elektroniniu būdu, kontaktinius duomenis rinkos tyrimo tikslais, siekiant įvertinti Bendrovės klientų pasitenkinimą Bendrovės veikla ir, atsižvelgiant į tai, gerinant Bendrovės veiklos kokybę. Atsakymai, pateikiami į šiuo tikslu siunčiamus pranešimus ir (ar) skambučius yra anonimiški. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas nenori gauti tokių pranešimų ir (ar) skambučių, jis gali informuoti Bendrovę apie tokių pranešimų atsisakymą elektroniniu paštu galiuskatilai@gmail.com.
 10. Bendrovės internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Pirkėjo apsilankymą, pavyzdžiui: (i) Interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Pirkėjas pasiekia internetą, adresas; (ii) Pirkėjo apsilankymo Bendrovės internetiniame puslapyje data ir laikas; (iii) Kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Pirkėjas aplanko būdamas Bendrovės internetiniame puslapyje; (iv) Naudojama naršyklė; (v) Informacija apie Pirkėjo kompiuterio operacinę sistemą; (vi) Mobiliųjų programėlių versijos; (vii) Kalbos nustatymai. Jei Pirkėjas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Bendrovės internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Bendrovės internetiniam puslapiui administruoti. Pirkėjas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, tapęs registruotu Bendrovės internetinio puslapio vartotoju ar lankydamasis Bendrovės internetiniame puslapyje.
 1. PIRKĖJO TEISĖS
 1. Pirkėjas turi šias pagrindines teises:
  1. 1. Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;
  2. 2. Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  3. 3. Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Pirkėjo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Bendrovė
  4. 4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Pirkėjo asmens duomenys.
 2. Pirkėjas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su Bendrovėje esančiais ir tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Pirkėjo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Bendrovė gavusi Pirkėjo prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Pirkėjas arba Pirkėjas sutiko gauti informacija apie duomenis kitu Bendrovės pasiūlytu būdu.
 3. Pirkėjas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Bendrovės surinktais Asmens duomenimis gali pateikti el. paštu galiuskatilai@gmail.com  arba registruotu paštu Bendrovės adresu Pavasario g. 16, Domeikava, Kaunas.
 4. Jeigu Pirkėjas yra registruotas Bendrovės internetinio puslapio Galius.lt vartotojas, peržiūrėti ir redaguoti Bendrovės internetiniame puslapyje pateiktą asmeninę informaciją ir susisiekimo su Pirkėju kontaktinius duomenis, gali apsilankęs atitinkamuose Bendrovės internetinio puslapio Galius.lt skyriuose.
 5. Pirkėjas, be kita ko, turi teisę atsisakyti pateikti Asmens duomenis ir nesutikti su Privatumo politika. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti Prekių Paslaugų elektroninėje parduotuvėje Galius.lt, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Pirkėjo pageidaujamas Prekes/ Paslaugas.
 6. Prekių/ Paslaugų priėmimo-perdavimo momentu Bendrovės darbuotojai gali Pirkėjo paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris naudojamas tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui. Tokiu atveju, nėra daromos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos.
 7. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos 4 dalies 8 punkte numatytus reikalavimus, Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Bendrovės serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo: (i) Pasinaudota vykdant neteisėtą veiką; (ii) Buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas; (iii) Bendrovė yra gavusi skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Bendrovė yra pastebėjusi atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
 8. Bendrovė vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys Galius.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: (i) Neteisėto Asmens duomenų pakeitimo; (ii) Atskleidimo; (iii) Sunaikinimo; (iv) Asmens tapatybės vagystės; (v) Sukčiavimo.
 9. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Pirkėjų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi Galius.lt puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.
 10. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Galius.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Bendrovę.
 11. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Bendrovei raštu vienu iš šių būdų: (i) Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą Bendrovei registruotu paštu adresu Pavasario g. 16, Domeikava, LT-54351 Kauno r.; (ii) Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu galiuskatilai@gmail.com
 12. Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu Galius.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant Galius.lt, ir sudarant techninę galimybę Pirkėjams pirmą kartą jungiantis prie Galius.lt esant naujai Privatumo Politikos versijai  ją perskaityti ir patvirtinti.
 2. Bendrovė neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Bendrovės internetinio puslapio vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.
 3. Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Bendrovės internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Bendrovės internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu,  yra išimtinai gaunamas Duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, ir tik Duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą Duomenų subjektui bei Duomenų subjekto kompiuterinei sistemai.
 4. Užsiregistravęs Duomenų subjektas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (ar) perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Bendrovės internetiniame puslapyje Galius.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Bendrovės internetinio puslapio naudodamasis Duomenų subjekto prisijungimo duomenimis, Bendrovė šį asmenį laiko Duomenų subjektu.
 5. Pirkėjų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu galiuskatilai@gmail.com.